Najważniejsze wydarzenia w dziejach szkoły

1 września 1967
Otwarcie II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.
Objęcie funkcji dyrektora placówki przez mgr. Stefana Kokocińskiego.

1 września 1969
Objęcie funkcji dyrektora placówki przez mgr. Antoniego Kuśnierka.

1 września 1970
Przeniesienie szkoły z budynku przy ul. Poniatowskiego na plac im. T. Kościuszki.

15 grudnia 1970
Nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Szkolnego.

24 kwietnia 1971
Uroczystość nadania imienia.

Czerwiec 1971
Szkołę opuścili pierwsi absolwenci.

Czerwiec 1972
Wprowadzenie zasady typowania przez radę pedagogiczną najlepszych absolwentów na studia krajowe i zagraniczne bez egzaminu wstępnego. Jako pierwszy typowany został Ryszard Kurzawski na Politechnikę Poznańską.

Wrzesień 1973
Wprowadzono naukę w pierwszych trzech klasach sprofilowanych: humanistycznej, biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej.

Wrzesień 1975
Otwarcie w budynku II LO klas Studium Wychowania Przedszkolnego.

Wrzesień 1978

Powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lesznie, w skład którego wchodziło II LO i Studium Wychowania Przedszkolnego.


Czerwiec 1980

Wprowadzenie świadectwa z wyróżnieniem i Złotym Laurem nadawanym na wniosek Rady Pedagogicznej przez Kuratora Oświaty dla najlepszych absolwentów II LO. Jako pierwsi tytuł otrzymali Maria Majorczyk, Beata Toboła i Beata Zientara.


31 sierpnia 1984
Przejście dotychczasowego dyrektora mgr. Antoniego Kuśnierka na emeryturę.

1 września 1984
Powołanie na funkcję dyrektora szkoły dr Mirosławy Komolki.

Przeniesienie II LO do nowego budynku przy ul. B. Prusa i utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wraz z Szkołą Podstawową nr 11.


12 września 1984
Udział uczniów II LO w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika 55 Pułku Piechoty.

26 października 1985
Otrzymanie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Złotej Honorowej Odznaki Ochotniczych Hufców Pracy.

29 listopada 1985
Wizyta attache Konsulatu Generalnego ZSRR Borysa Mieszczankowa.

21 października 1986
Udział uczniów II LO w odsłonięciu tablicy upamiętniającej zbiorową egzekucję mieszkańców Leszna 21 października 1939.

24 października 1987
Zawarcie umowy o współpracy między ZSO nr 2 w Lesznie a szkołą 15. POS Karl Marx w Suhl w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

31 sierpnia 1990
Przejście dotychczasowej dyrektor dr Mirosławy Komolki na emeryturę.

1 września 1990
Objęcie funkcji dyrektora placówki przez mgr. Andrzeja Kocerkę.

Wrzesień 1991
Utworzenie fundacji im. Krzysztofa Niedzielskiego (przedwcześnie zmarłego wybitnego matematyka, absolwenta II LO) z inicjatywy kolegów z klasy.

1 września 1992
Uruchomienie pierwszej klasy autorskiej wg programu nauczycielki fizyki Marioli Spychalskiej z poszerzoną edukacją ekologiczną.

Czerwiec 1992
Przyznanie tytułu Primus Inter Pares dla najlepszego absolwenta II LO. Fundator nagrody – Rada Rodziców. Jako pierwsza tytuł otrzymała Klaudia Medyka.

Przyznanie tytułu Najlepszego Matematyka i nagrody pieniężnej przez Fundację im. Krzysztofa Niedzielskiego. Jako pierwszy nagrodę otrzymał Jacek Perszewski.

Grudzień 1993
Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i utworzenie w jego miejsce dwóch samodzielnych szkół: II LO i SP nr 11.

30 listopada 1994
Przyznanie przez 5. Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną nagrody głównej za prowadzenie szerokiej i systematycznej edukacji w zakresie zapobiegania zachorowań na AIDS.

Marzec 1995
Nawiązanie współpracy z College Asten-Someren z Asten w Holandii.

1 września 1996
Przejęcie II LO jako jedynej szkoły średniej przez samorząd miasta.

6 grudnia 1996
Wizyta Ministra Edukacji Narodowej prof. Jerzego Wiatra.

30 kwietnia 1997
Spotkanie w auli szkolnej II LO młodzieży województwa leszczyńskiego z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim.

Maj 1997
Udział uczniów II LO w pochodzie historycznym zorganizowanym z okazji 450-lecia miasta Leszna.

30 wrzesień 1997
Obchody 30-lecia szkoły – zjazd absolwentów.
Przyznanie szkole przez Prezydenta Miasta Leszna Edwarda Szczuckiego medalu z okazji 450-lecia miasta Leszna oraz medalu za zasługi dla województwa leszczyńskiego.
Medalem za zasługi dla II LO uhonorowano nauczycielkę historii Bożenę Kubisiak, byłych dyrektorów – Antoniego Kuśnierka i Mirosławę Komolkę oraz wicedyrektora szkoły Eugeniusza Borowiaka.

30 marca 1998
Odwiedziny biskupa Zdzisława Fortuniaka – spotkanie z nauczycielami i uczniami.

24 kwietnia 1998
W 27. rocznicę nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika przekazanie na ręce dyrektora Andrzeja Kocerki sztandaru szkoły ufundowanego przez absolwentów II LO.
Przyznanie prezydentowi miasta Leszna Edwardowi Szczuckiemu, absolwentowi II LO Aleksandrowi Florczakowi i nauczycielowi wychowania fizycznego Jackowi Świderskiemu medalu za zasługi dla II LO.

Czerwiec 1998
Przyznanie tytułu Najlepszego Humanisty Maturzysty i nagrody pieniężnej przez posła na sejm RP, byłego nauczyciela II LO dr Ryszarda Hayna. Jako pierwsza nagrodę otrzymała Magdalena Krzyżanowska.

Czerwiec 1999
Przyznanie tytułu Najlepszego Informatyka Maturzysty i nagrody pieniężnej przez przedsiębiorstwo Delta Sp. z o.o. Jako pierwszy nagrodę otrzymał Tomasz Kochanowski.

Czerwiec 2000
Przyznanie tytułu Najlepszego Lingwisty Maturzysty i nagrody pieniężnej przez nauczycielkę II LO Jolantę Perczak-Kobus. Jako pierwsza nagrodę otrzymała Monika Piskorek.

Wrzesień 2000
Ustalenie przez Radę Pedagogiczną 24 kwietnia Dniem Patrona szkoły.

24 kwietnia 2001
Obchody 30-lecia nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika.
Zaprezentowanie logo szkoły przez autora Tomasza Bartosza.
Przyznanie nauczycielom II LO Danucie Lisieckiej i Witoldowi Wojciechowi medalu za zasługi dla II LO.
Ustanowienie nowego tytułu Copernicus dla najlepszych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.

20 lutego 2002
Wizyta przedstawicieli ambasady Chińskiej Republiki Ludowej.

Czerwiec 2002
Przyznanie tytułu Najlepszego Sportowca Maturzysty i nagrody pieniężnej przez przedsiębiorstwo MLEKOPOL – Zenon Kurt. Jako pierwsza nagrodę otrzymała Agata Szczepka.

31 sierpnia 2003
Przejście dotychczasowego dyrektora mgr. Andrzeja Kocerki na emeryturę.

1 września 2003
Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez mgr Krystynę Łasowską.

30 września 2003
Wizyta pełnomocnika ambasady palestyńskiej Safiana Kayyali.

Listopad 2003
Początek akcji charytatywnej „Na ratunek Łukaszowi Wiśniewskiemu” zorganizowanej przez społeczność II LO dla absolwenta szkoły z roku 2001.

Styczeń 2004
Uruchomienie Szkolnego Ośrodka Kariery.

Maj 2004
Ostatnia „stara matura”.

Sierpień 2004
Powołanie Towarzystwa Przyjaciół II LO

1 września 2004
Utworzenie dwóch językowych klas zerowych.

Maj 2005
Pierwsza „nowa matura”.

Październik 2005
Nawiązanie współpracy z Robert Pattinson School z Lincoln w Wielkiej Brytanii.

Luty 2007
Rozpoczęcie przygotowań do akredytacji szkoły do wprowadzenia matury międzynarodowej (International Baccalaureatte – Diploma Programme).

Kwiecień 2009
Szkoła otrzymuje akredytacje do prowadzenia programu matury międzynarodowej. Od tego momentu jesteśmy IB World School no. 004464

Wrzesień 2016

Decyzją Rady Miasta Leszna Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy i II Liceum Ogólnokształcace im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi zostały połączone w Zespół Szkół nr 2.