PRIMUS INTER PARES 2016
 
BARBARA POPRAWA Z KLASY 3d


Wśród wielu tytułów przyznawanych absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego jest jeden szczególny! Łacińska nazwa tego określenia PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH doskonale oddaje jego ideę.
Uczniowie naszej szkoły wyróżniają się na tle innych szkół, ale w naszej szkolnej społeczności każdy z nich jest dla nas kimś ważnym i wyjątkowym. Pod tym względem wszyscy są równi.
Tradycją stało się, że każdego roku podczas uroczystości zakończenia nauki w liceum klas III, nagradzamy jedną osobę wyróżniającą się najlepszymi wynikami w nauce.
O tym jak ważne jest to wyróżnienie może świadczyć fakt, że aby je zdobyć trzeba pracować przez wszystkie 3 lata edukacji. Wszyscy uczniowie i nauczyciele wiedzą, jak trudno zdobyć szóstkę z języka polskiego, matematyki, chemii, bądź biologii. Wyróżniona osoba to osiągnęła, ale - co najbardziej cieszy to to, iż mimo rewelacyjnych wyników w nauce wyróżnia się wspaniałymi cechami charakteru.
Jej istnienie  jest dowodem na to, że skromność, systematyczność, pracowitość zostaje doceniona. (O czym czasami zdarza nam się zapomnieć w otaczającej nas hałaśliwej rzeczywistości.)
Osoba, którą mam na myśli nie jest typem celebryty, ale gdy rozmawiałam o niej ze znającymi ją nauczycielami, słyszałam same pozytywne opinie. Wszyscy byli pod wrażeniem jej wysokiej kultury osobistej, delikatności i empatii wobec innych. Okazuje się, że kocha nie tylko „braci mniejszych”, którym zresztą poświęca dużo czasu i energii - pracując jako wolontariusz schroniska dla zwierząt. Kocha i ceni innych ludzi i w każdym potrafi dostrzec jego potencjał.
To osoba bardzo lojalna i koleżeńska. Zawsze chętnie pomagała innym kosztem swojego czasu i wypoczynku. Była jedną z pierwszych angażujących się we wszystkie akcje szkolnej grupy wolontariatu. Od zbierania ołówków i innych przyborów szkolnych, odzieży, po opiekę nad dziećmi.
Osiągając sukces, na swojej drodze pokonywała przeszkody. Dzięki swojej determinacji i pracowitości zamieniała je w mądre doświadczenia.
Choć jest umysłem ścisłym można się od niej uczyć dostrzegania piękna świata i piękna w drugim człowieku.
Czy moje słowa odzwierciedlają rzeczywistość? O tym przekonają się Państwo już za chwilę, bo nie będzie osoby bardziej zaskoczonej i mam nadzieję, że szczęśliwej.
Tytuł Primus Inter Pares II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie w roku 2016 otrzymuje Barbara Poprawa z klasy IIId ( ze średnią 5,88 i naturalnie wzorowym zachowaniem).

Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców II LO.

 

NAJLEPSZY HUMANISTA MATURZYSTA 2016
 
ERWIN KRAWCZYK


Erwin Krawczyk jest uczniem klasy dwujęzycznej humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Od samego początku dał się poznać jako wielki pasjonat i miłośnik historii. Jak przystało na prawdziwego humanistę ma szerokie spektrum zainteresowań od zagadnień prawnych poprzez historyczne, a na sferze kulturowej skończywszy.
Erwin posiada wyjątkowy zmysł. Który pozwala mu dokonać głębokich analiz zagadnień historycznych, zawsze stara się w sposób kreatywny rozwiązywać stawiane przed nim zadania. Kiedy zabiera głos w sprawach, które szczególnie go interesują potrafi na ich temat mówić bardzo długo i z wielkim entuzjazmem. W swoich zainteresowaniach Erwin ewoluował od systemów totalitarnych, aby ostatecznie znaleźć się w obozie zwolenników liberalizmu społeczno-gospodarczego.
Jednocześnie duży talent pedagogiczno-dydaktyczny spowodował, że będąc jeszcze uczniem naszej szkoły sam zajmował się edukacją rówieśników, prowadząc wykłady w PWSZ nt. „Tożsamość tułacza we współczesnym świecie” lub o Holocauście w zaprzyjaźnionym liceum.
Od pierwszej klasy Erwin brał udział w pracach kół zainteresowań o tematyce historycznej, działających w naszej szkole. Startował w licznych konkursach i olimpiadach historyczno-prawnych. Do jego największych sukcesów należy zaliczyć uzyskanie tytułu finalisty XLI Olimpiady Historycznej w 2015 roku, finalisty I Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, finalisty etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (2016r.),finalisty etapu okręgowego Olimpiady Teologii Katolickiej oraz konkursu wiedzy o prawie organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.
Oprócz konkursów i olimpiad Erwin był ważnym filarem drużyny II Liceum Ogólnokształcącego biorącej udział w rozgrywkach Ligii Historycznej, w której dwa lata z rzędu zajmował wraz z zespołem II miejsce (lata 2014 i 2015).
Będąc człowiekiem interesującym się otaczającym go światem Erwin brał udział w debatach oxfordzkich, występując jako mówca oraz pełniąc wielokrotnie funkcję Marszałka. Był również zaangażowany w projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Uniwersytet w Twojej szkole”. Był współautorem publikacji upamiętniającej sybiraków mieszkających w Lesznie pt. „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia leszczyńskich sybiraków. Zeszyt 2.”
Jak na prawdziwego humanistę przystało Erwin wspierał rozwój czytelnictwa w szkole pracując w Zespole ds. Promocji Czytelnictwa w Szkole, który to zespół popularyzował czytelnictwo literatury zarówno historycznej, jak i pięknej. Zaangażowany był też w akcję bookcrossingu.
Jednym z ostatnich działań Erwina w naszej szkole była pomoc w akcji „Żonkil”, mającej na celu upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Poza angażowaniem się w działalność naukowo – społeczną, Erwin nie zapomniał o sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z faktu bycia uczniem Kopernika, uzyskując średnią 5,45.

Fundatorem nagrody jest Radny Miasta Leszna dr Ryszard Hayn.

 

NAJLEPSZY MATEMATYK MATURZYSTA 2016
 
JOANNA LEWANDOWSKA


Najlepszy Matematyk Maturzysta to osoba, która nie tylko ma uzdolnienia w dziedzinie matematyki, ale potrafi z nich należycie korzystać. Taką właśnie osobą jest absolwentka klasy matury międzynarodowej - Joanna Lewandowska.
Od początku nauki w szkole Asia dała się poznać jako osoba potrafiąca logicznie rozumować i trafnie argumentować. Na lekcjach matematyki wyróżniała się ponadprzeciętną spostrzegawczością i dociekliwością.
Jej zainteresowania matematyczne wykraczają daleko poza szkolny zakres materiału.
Jak każdy uczeń klasy IB napisała pracę dyplomową w języku angielskim z wybranego przez siebie przedmiotu. Asia wybrała oczywiście matematykę, a swoją uwagę skierowała na badanie własności brachistochrony – czyli krzywej, po której ciała pod wpływem własnego ciężaru staczają się w najkrótszym czasie. W swojej pracy wykazała dużą dojrzałość matematyczną i precyzję.
Jednak o matematyku najlepiej powinny świadczyć wyniki. A te w przypadku Asi są zdumiewające:
dwukrotnie zajęła I miejsce w województwie w konkursie Alfik Matematyczny,
w konkursie Kangur Matematyczny uzyskała bardzo dobry wynik oraz wyróżnienie,
zajęła II miejsce w finale konkursu "Matematyka w zastosowaniach"
w Matgurze dwukrotnie stanęła na podium zajmując I i II miejsce,
wraz z reprezentacją szkoły zdobyła 4 miejsce w Międzyszkolnej Lidze Matematycznej.
Swój największy sukces odniosła w ubiegłym roku w finale centralnym Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, gdzie zajęła 16. miejsce w kraju uzyskując tytuł laureatki.
Pomimo przekonania o swojej dużej wiedzy matematycznej Asia pozostała osobą skromną i chętną do pomocy innym.

Fundatorem nagrody jest były wicedyrektor i nauczyciel matematyki II LO Eugeniusz Borowiak.

 

NAJLEPSZY PRZYRODNIK MATURZYSTA 2016
 
JĘDRZEJ JANKOWSKI


Jędrzej Jankowski jest uczniem klasy IIIc o profilu biologiczno-chemiczno. Już od pierwszej klasy wykazywał szczególne zainteresowanie biologią i chemią i to z tymi przedmiotami związał swoje naukowe plany. Efektem ciężkiej pracy Jędrzeja było zdobycie w styczniu 2015 r. tytułu laureata etapu okręgowego 44. Olimpiady Biologicznej, a w kwietniu 2015 r. tytułu finalisty etapu okręgowego 30. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Zgodnie z założeniami olimpiady biologicznej Jędrzej napisał pracę badawczą pt. „Zmienność lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.)na terenie Gminy Krzemieniewo” bardzo wysoko ocenioną przez recenzenta Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej.
Ponadto w lutym 2015 r. został również finalistą regionalnego etapu Konkursu dla Młodych Naukowców E(x)plory, który odbył się we Wrocławskim Parku Technologicznym. W czasie trwania konkursu uczeń zyskał olbrzymie uznanie oceniających go naukowców, m.in. prof. dr hab. Jolanty Saczko z Katedry Biochemii Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr Beaty Łabaz z Instytutu Nauk o Glebie i Ochronie Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy dr inż. Agnieszki Kowalskiej – Kierownika Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych Wrocławskiego Parku Technologicznego. W marcu 2015 r. Jędrzej zdobył również wyróżnienie w Konkursie na pracę badawczą z zakresu biologii i chemii, który odbył się w naszej szkole w ramach Dnia Nauki „Między biologią a chemią”. Jest również zwycięzcą Szkolnej Ligii Zadaniowej z chemii w 2015 r.
Mimo wielu obowiązków związanych z nauką biologii Jędrek znajduje czas na naukę innych przedmiotów szkolnych. Szkołę kończy ze średnią ocen 5,55 uzyskując aż 12 ocen celujących. Są to oceny z: biologii, biologii doświadczalnej, chemii, chemii doświadczalnej, matematyki w chemii, języka niemieckiego, historii i społeczeństwa, geografii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i religii.
Jędrzej posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres podstawy programowej z biologii dla liceów ogólnokształcących. W celu rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy uczeń korzystał z dodatkowych pomocy naukowych i literatury fachowej. Jędrzej z łatwością posługuje się terminologią przedmiotu. Co ważne w przedmiotach przyrodniczych, posiada również umiejętność wnikliwej obserwacji. Jędrek posiada bardzo wysokie możliwości rozumowania, uogólniania faktów, rozumienia znaczeń i widzenia powiązań między nimi. Posiada wielką ciekawość poznawczą. Okazuje inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej. Opanował umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych dla niej zjawisk.
Jędrzej bardzo chętnie angażował się też w życie klasy i szkoły. Brał czynny udział w organizacji apelu z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS oraz Dnia Uśmiechu, inicjował organizację imprez klasowych takich jak klasowy Dzień Kobiet czy Wigilia Klasowa. Z dużym zaangażowaniem prowadził również pokazy doświadczeń z biologii i chemii w czasie drzwi otwartych dla uczniów gimnazjów. W klasie zasłynął z przygotowywania relacji na stronę internetową szkoły z zajęć biologii i chemii doświadczalnej oraz innych wydarzeń, w których udział brali uczniowie jego klasy.
Biorąc pod uwagę całokształt dorobku Jędrzeja największe wrażenie robi jego wszechstronność i olbrzymie zaangażowanie przez cały okres jego nauki. Jędrek wyróżniał się na tle nie tylko klasy, ale również szkoły i swoim podejściem do obowiązków ucznia oraz reprezentowaniem szkoły na Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz Konkursie Naukowym Explory stanowił swoistą wizytówkę naszego liceum.

Fundatorem nagrody jest właściciel firmy Four Corners Builders Tomisław Tyrała.

 

 

NAJLEPSZY GEOGRAF MATURZYSTA 2016
 
MIKOŁAJ DOMAGAŁA


To typowy pasjonat. Charakteryzuje się wysoką motywacją do działania, pracowitością oraz wiarą we własne możliwości. Już w gimnazjum bierze udział w licznych konkursach geograficznych. Do Kopernika przychodzi jako finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego oraz laureat XV-go, XVI-go i XVII –go Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Jego wiedza na temat Wielkopolski – małej Ojczyzny, pozwoliła mu zająć II miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie „Moja Wielkopolska” w 2011r.
W liceum ogólnokształcącym poszerzał swoją wiedzę, korzystając z indywidualnego programu nauki.
Mikołaj Domagała konsekwentnie rozwijał własne pasje i już niebawem jako licealista odnosi sukces, zajmując wraz z kolegą II miejsce w konkursie wiedzy krajoznawczej "Marco Polo - odwaga, odkrywczość, operatywność", zorganizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, w grudniu 2014 r.
Najważniejszym wyzwaniem dla Niego był udział w Olimpiadzie Geograficznej. Swoje marzenie zaczyna realizować w drugiej klasie liceum. Podczas XLI Olimpiady Geograficznej kwalifikuje się do kolejnych etapów. Najpierw pisze pracę, zawierającą własne badania, okraszoną dużą liczbą map i wykresów. Jako mieszkaniec gminy Osieczna wybiera temat pracy: „Podobny potencjał gospodarczy - inne rozwiązania. Studium porównawcze gmin Osieczna i Wąsosz”. Komisja, pracująca przy Komitecie Okręgowym w Poznaniu oceniła pracę wysoko, przyznając 85pkt przy 100 możliwych.
Później były dwa etapy na szczeblu okręgowym, w którym wymagano od uczniów bardzo szerokiej wiedzy geograficznej. Okazało się, że jest to żywioł, w którym Mikołaj czuje się bardzo dobrze. Podczas zawodów okręgowych rozwiązuje 3 testy, quiz graficzny oraz prezentuje własną pracę na forum publicznym. Mikołaj wypada w obu częściach fantastycznie i w ten sposób pierwszy raz w historii naszej Szkoły, a być może i miasta, uczeń leszczyńskiego liceum zdobywa pierwsze miejsce w Wielkopolsce na Olimpiadzie Geograficznej.
To jednak nie koniec sukcesów - a bezdyskusyjny awans do III etapu zachęca Mikołaja do jeszcze bardziej intensywnych przygotowań. W Krośnie, w którym zorganizowano III etap XLI Olimpiady Geograficznej również pokonuje trzy podejścia testowe, wymagające zarówno rozległej znajomości przedmiotu, jak i praktycznych umiejętności posługiwania się mapą i jej odczytywaniem. Jego samozaparcie, opanowanie i solidne przygotowanie zaowocowały sukcesem i osiągnięciem tytułu FINALISTY XLI Olimpiady Geograficznej. Triumf ten przekłada się na 100% wyniku z matury z geografii na poziomie rozszerzonym. To efekt ogromnej pasji, talentu i co należy podkreślić - pracowitości.
Mając zapewniony najwyższy wynik na egzaminie maturalnym z geografii, angażuje się w przygotowania szkolnego konkursu geograficznego dla swoich koleżanek i kolegów, który odbył się wiosną zeszłego roku.
O tym, że geografia jest jego prawdziwą pasją, świadczy udział w szkolnych konkursach Traveller IQ i dwukrotne zajęcie I miejsca.
Obok geografii Mikołaj interesuję się także sportem. Wielokrotnie znalazł się w czołówce Mistrzostw Leszna i rejonu leszczyńskiego w lekkiej atletyce w rzucie oszczepem, co tylko potwierdza, że można jednocześnie osiągać sukcesy w nauce i w sporcie.
Wymienione sukcesy pokazują wielkie samozaparcie w dążeniu Mikołaja do celu, a z drugiej strony chęć zarażenia swoją pasją innych. Mikołaju życzymy Ci dalszych sukcesów w realizacji planów!

Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców II LO.
NAJLEPSZY LINGWISTA MATURZYSTA 2016
 
MICHAŁ BRUDŁO
 

Uzasadnienie przyznania nagrody sporządzone przez p. Iwonę Rakowską - nauczycielkę English B w programie Matury Międzynarodowej:
Wrzesień 2013r. Uczniowie klasy pierwszej piszą opis osoby, którą podziwiają. Czytając opis nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, p. Dmowskiego, opis, który jest nie tylko napisany doskonałym, prawie bezbłędnym angielskim, ale także dowcipny i celnie uargumentowany wiem, że mam do czynienia z uczniem, z którym praca będzie przyjemnością, ale i wyzwaniem. Uczniem tym był Michał Brudło z klasy 3b.
Opinia sprzed dwóch i pół roku potwierdziła się. Michał okazał się wybitnie zdolnym, ambitnym i pracowitym uczniem, który chętnie reprezentował II LO w konkursach języka angielskiego i odnosił w nich sukcesy. Miedzy innymi zdobył:
• II miejsce w Miejskim Konkursie Językowym pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna – 2015 i 2016
• III miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English High Flier” 2014 i 2015
• II miejsce w Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
• I i II miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego „English Combat”
• II miejsce (drużynowo) w Lidze Angielskiej w ramach projektu Uniwersytet w Twojej Szkole,
a także dotarł do
• etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
• oraz etapu okręgowego 39. i 40. Olimpiady Języka Angielskiego.
Michał był zawsze aktywny na lekcjach j. angielskiego, wyrażał swoje opinie i dzielił się z nami swoją wiedzą na bardzo różne tematy, od biopaliw, poprzez klonowanie komórek macierzystych, aż do telebankowości w Afryce. To dzięki Michałowi poznaliśmy dokładnie budowę roweru górskiego kiedy opowiadał o swoim hobby. Jego prace pisemne były zawsze na najwyższym poziomie, nie tylko pod względem językowym, ale także merytorycznym. W ramach Written Assignment, czyli pracy twórczej na podstawie lektury, napisał list miłosny od Gatsbiego do Daisy, którego nie powstydziłby się sam F. Scott Fitzgerald. I choć Michał nie opisał już żadnego innego nauczyciela i tak jego prace nigdy nie były nudne ani schematyczne.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że praca z takim uczniem to nie tylko przyjemność i wyzwanie, ale i zaszczyt.

Fundatorem nagrody jest absolwent II LO Marek Orchowski.


 

NAJLEPSZY SPORTOWIEC MATURZYSTA 2016
 
SZYMON DEMBIŃSKI


Multimedalista, wielokrotny reprezentant II LO w wielu dyscyplinach.
Jako jednego z niewielu sportowców naszego Liceum cechowała go niebywała wręcz wszechstronność.
W ciemno mógł dostać powołanie do reprezentacji szkoły w dowolnej dyscyplinie rozgrywanej w ramach Licealiady.
A były nimi: lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy oraz piłka nożna.
W każdej z nich był wyróżniającym się zawodnikiem.
Przez trzy lata nauki, wraz z kolegami z piłkarskiej kadry szkoły ”rządził” na orlikach - nie tylko w mieście, ale i w rejonie, a między innymi dzięki NIEMU zespół II LO zdobywał tytuł Mistrza Leszna, rejonu oraz zajął III miejsca w Wielkopolsce.
Przy stole pingpongowym „wymiatał” niczym Andrzej Grubba.
Podczas zawodów lekkoatletycznych startował na najtrudniejszych dystansach - 400 i 800m,
przy których naprawdę trzeba mieć płuca i mięśnie ze stali.
W rywalizacji w sztafetowych biegach przełajowych potrafił pokazać plecy wielu rywalom, wielokrotnie wyprowadzając nasz zespół na czołowe pozycje.
Pamiętam do dziś, kiedy podczas finałów wojewódzkich w Poznaniu, w czasie których to panowały piekielnie trudne warunki atmosferyczne, przez dwa dni padał rzęsisty deszcz, co spowodowało, że trasa biegu wyglądała jak grzęzawisko.
omawiany tutaj trzecioklasista podszedł do mnie przed startem i spytał się czy w tę największą kałużę na trasie ma wbiec czy ją ominąć.
Odpowiedziałem - wybór należy do ciebie.
Pobiegł środkiem błota przez co wyprowadził naszą sztafetę na prowadzenie.
Pomimo, że był uczniem dojezdnym, nie było dla niego problemem przyjeżdżać na popołudniowe i wieczorne sksy.
Podczas gry w piłkę nożną na lekcjach wf zazwyczaj był w drużynie, która wygrywała.
Wielka w tym zasługa była jego samego, a nam wuefistom utkwiło w pamięci kilka pięknych bramek strzelonych przez niego na orliku szkolnym.
Nasz Laureat był również uczestnikiem obozów narciarskich, w czasie których można było zauważyć jego chęć do sportu i motywowanie innych.
Zawsze przygotowany do lekcji, skromny, koleżeński , grający FAIR PLAY
Nigdy nie chwalił się swoimi sukcesami, a najlepszym przykładem tego jest:
zajęcie I miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej podczas 53 finału wojewódzkiego konkursu wiedzy morskiej pn. “Polska Marynarka Wojenna a historia Wybrzeża Polskiego” oraz I miejsca w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody te odbyły się tydzień temu w Międzyrzeczu, a rywalizacja obejmowała konkurencje sprawnościowe
Każdy nauczyciel wf życzyłby sobie jak najwięcej takich sportowych osobowości podczas swoich zajęć....

Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców II LO.

 

 

 

 

Osobowość Roku wśród Maturzystów 2016

ERWIN KRAWCZYK
 

Amerykański pisarz sportowy Bill Simmons napisał, że kiedy ktoś zostaje prawdziwą legendą w NBA do rozpozania go wystarczy tylko imię: Michael, Kobe, Magic. W naszym otoczeniu takim imieniem jest Erwin. Jako jego wychowawca w zasadzie nie spotkałem się z nauczycielami czy uczniami, którym musiałbym tłumaczyć kim jest, lub podawać więcej informacji do rozpoznania go. Od momentu przestąpienia progów naszej szkoły (do których wcale nie miał daleko), Erwin odcisnął swoje piętno na II liceum.
Chwilę wcześniej p. Marek Kaczmarek przywołał znakomite osiągnięcia humanistyczne Erwina, a on sam za chwilę odbierze srebrną tarczę za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nie to jest jednak najważniejsze przy wyborze osobowości roku. Zaczynając od skromniejszego forum klasy, Erwin nadał jej ton atmosfery prawdziwie humanistycznej. Prowokował dyskusje, zachęcał do działania, a starczyło mu energii także na prowadzenie klasowej buchalterii. Erwin brał udział we wszystkich artystycznych działaniach klasy, wieńcząc to samodzielnym prowadzeniem konkursu dla nauczycieli na studniówce.
Wspominając o pedagogach, w zasadzie nie było tygodnia, kiedy ktoś w pokoju nauczycielskim nie donosiłby mi o jakiejś interakcji z Erwinem. Co ciekawe, często informacje o interesujących konwersacjach (które często powodowały spóźnianie się na lekcje, zwłaszcza WF), wymianie uwag czy wykonaniu jakiegoś działania z Erwinem donosili mi nauczyciele, którzy wcale go nie uczyli. Podobnie rzecz miała się wśród uczniów. Myślę, że wynika to z faktu iż charakter Erwina, jego poczucie humoru, dystans, zjednywał mu bardzo różnych od siebie rozmówców.
Gotowy do przeprowadzenia każdej dyskusji Erwin nie tylko uczestniczył w (zasadzie) stworzonych dla niego debatach oksfordzkich. Ba, awansował nawet do stopnia Marszałka i prowadzenia całej tej imprezy. Fukcję tę sprawował ze swadą i wysoką kulturą osobistą. W innym przypadku, kiedy uczniowie naszej szkoły biorą udział w wykładach akademickich, często preferują chłonąć wiedzę tylko poprzez zmysł słuchu. Erwin wybiera aktywną formę uczestnictwa – zadaje dogłębne pytania, trafnie komentuje spostrzeżenia wykładowców, często wprowadzając ich w zdumienie przepastnymi zasobami swojej wiedzy humanistycznej. Ta wiedza pozwoliła mu także prowadzić, w imieniu naszej szkoły, wykłady na konferencji w PWSZ, co może zwiastować przyszłość charyzmatycznego wykładowcy.
Uważam, że nasza szkoła traci mnóstwo kolorytu poprzez fakt, że taka osoba jak Erwin kończy cykl nauczania. Długo będziemy wspominać jego osiągnięcia, wystąpienia, elokwencję i poczucie humoru. Opowiedziałem o rzeczach, które w kontaktach z Erwinem najbardziej zapadły mi w pamięć. Myślę, że w pewnym sensie zrobiłem to niepotrzebnie, gdyż większość z was wie o tym wszystkim doskonale. W związku z tym uważam, że w pełni uzasadnione było przyznanie Erwinowi Krawczykowi nagrody Osobowości Roku.

Fundatorem nagrody jest Towarzystwo Przyjaciół II LO.