Obraz


Miasto Leszno przy współudziale 8 szkół z terenu miasta realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna”. Projekt jest realizowany w ramach Mandatu Leszczyńskiego OSI. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 W projekcie udział weźmie 1648 uczniów oraz 136 nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w tym Zespołu Szkół Specjalnych z terenu Miasta Leszna do czerwca 2020 roku.  Celem projektu jest m.in. rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności leżących u podstaw dla dalszego podnoszenia kwalifikacji
i umiejętności.

W ramach projektu przewidziane są m.in. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz dodatkowe dla uczniów, szkolenia i kursy dla Nauczycieli, a także doposażenie pracowni dydaktycznych w niezbędne pomoce oraz sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez szkołę biorącą udział w projekcie. Jeden uczeń może wziąć udział w kilku formach wsparcia.  Kryteria rekrutacyjne: wskazanie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu o potrzebie zajęć wyrównawczych lub rozwijających. Dodatkowym kryterium dostępu będzie wskazanie do zajęć indywidualnych wystawione przez pedagoga lub psychologa szkolnego, bądź opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Żeby zgłosić się do projektu trzeba złożyć komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie oraz zgodę rodzica na udział w projekcie – do pobrania ze strony). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Obraz