Dwujęzyczność

Na czym polega dwujęzyczność?
W naturalnej sytuacji osoba dwujęzyczna to taka, która posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym.

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauce przedmiotów niejęzykowych w dwóch językach: języku ojczystym i języku obcym.

W leszczyńskim Koperniku dwujęzyczność (po polsku i angielsku) występuje w nauczaniu biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, historii i WOKu.

Obrazek

Jakie korzyści daje nauczanie dwujęzyczne?
Uczniowie klas dwujęzycznych oprócz wysokich kompetencji opanowania języka obcego wzbogaconego o fachowe słownictwo z zakresu biologii, fizyki czy geografii otrzymują możliwość udziału w prestiżowym rodzaju edukacji kończącego się świadectwem otwierającym drzwi na wiele zagranicznych uczelni.
Znajomość języka obcego uzyskana metodą edukacji dwujęzycznej pozwala nie tylko MÓWIĆ w tym języku, ale przede wszystkim umożliwia WYKORZYSTYWANIE go jako narzędzia do szerszego spojrzenia na świat, do swobodnego komunikowania się, do odkrywania i rozumienia innego sposobu myślenia i interpretowania oraz do rozwiązywania problemów i korzystania z oryginalnych źródeł wiedzy. Nauka przedmiotów niejęzykowych w języku obcym zmusza również ucznia do większego wysiłku, intensywniejszej pracy w domu, uczy samodzielności i odpowiedzialności. Wszystkie te umiejętności oraz wysoka kompetencja językowa są niezbędne w większości współczesnych zawodów i studiach zagranicznych.

Absolwent klasy dwujęzycznej jest więc wszechstronnie wykształcony, komunikatywny, autonomiczny, kreatywny, tolerancyjny i otwarty na świat.

Na czym polega matura dwujęzyczna?
Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie komponenty standardowej polskiej matury. Uczeń zdaje trzy przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym. Są to język ojczysty, język obcy nowożytny i matematyka.
Dodatkowo każdy uczeń ma prawo rozwiązać arkusz dwujęzyczny z języka obcego i/lub z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
Istotną różnicę stanowi tu poziom języka, znacznie wyższy od poziomu rozszerzonego zarówno w zakresie egzaminu pisemnego jak i ustnego.


Dwujęzyczność we wspomnieniach uczniów

Przedmioty nauczane dwujęzycznie

       Biologia

       Chemia

       Geografia

       Fizyka

       Matematyka w zastosowaniach

       Historia